Wedstrijdreglement Ethias Pukkelpop Experience
“Hotel Mama by Ethias”
5/08/19 – 11/08/19

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Ethias nv, RPR Luik BTW BE 0404.484.654, rue des Croisiers 24, 4000 Luik (België). Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus 2019.

De maatschappij Onoff Agency, gevestigd in de Raamstraat 13 te 3500 Hasselt werkt als communicatieagentschap voor Ethias deze wedstrijd uit voor Ethias.

De prijzen, die in het kader van deze wedstrijd worden toegekend, zijn niet overdraagbaar. De prijzen kunnen in geen enkel geval worden ingewisseld voor geld of een ander product of dienst. Zo een winnaar zijn prijs niet in ontvangst zou willen of kunnen nemen binnen de 4 dagen nadat de wedstrijd is afgesloten, zal hij geen recht op vergoeding hebben.

Het deelnemen aan deze wedstrijd betekent de aanvaarding van dit reglement, ook van de eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen.

Artikel 2
Deze wedstrijd is open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en in België woont. Personeelsleden van Ethias of van het agentschap Onoff en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. Er mag slechts een enkele deelnemer per gezin zijn. Winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen, krijgen geen prijs uitgereikt.

Artikel 3

Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer:
 • Reeds in het bezit zijn van een Pukkelpopticket. Via deze wedstrijd kan men geen Pukkelpopticket winnen, maar wel een ervaring op de Pukkelpop-stand van Ethias. Zij moeten dus reeds bezitten over een ticket, hetzij zelf gekocht, hetzij gewonnen via de vorige wedstrijd.
 • Surfen naar de website van de wedstrijd: www.hotelmamabyethias.be ;
 • De wedstrijdvraag juist invullen
 • Het antwoord op de schiftingsvraag zo juist mogelijk invullen:
  • “Hoeveel mensen zullen aan deze wedstrijd hebben deelgenomen op 11/08/2019 om 23u59?”
 • Zijn/haar volledige gegevens meedelen: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en voor welke dag(en) men een Pukkelpopticket bezit.
 • Een bevestigingsmail van Ethias ontvangen die bevestigt dat ze/hij op een geldige manier heeft deelgenomen.
 • Een kwartier voor aanvang van de experience op de stand van Ethias zich aanmelden en de bevestigingsmail en identeitskaart laten zien.
Er zal geen rekening gehouden worden met foute inschrijvingen (verkeerd e-mailadres, meerdere inschrijvingen, onvolledige gegevens,…). Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Indien eenzelfde deelnemer toch meerdere keren meespeelt, zal er enkel rekening gehouden worden met de eerste deelname.

Artikel 4

Voor deze wedstrijd zijn er 4 sessies per festivaldag te winnen. Op 3 festivaldagen betekent dat dus dat er 12 winnaars zijn in totaal. Elke winnaar mag maximum 3 vrienden meenemen naar de Ethias-stand voor het claimen van de experience op 16, 17 of 18 augustus 2019. Er zijn dus 12 winnaars en in totaal dus maximum 48 deelnemers.

De te winnen experiences vinden plaats op volgende tijdstippen:
16, 17 en 18 augustus, telkens om:
 • 12.00 - 12.45 uur
 • 13.30 – 14.15 uur
 • 16.30 – 17.15 uur
 • 19.30 – 20.15 uur

Een Hotel Mama-experience bestaat uit een verwensessie van 45 minuten waarin de winnaars onder andere de volgende zaken mogen ervaren: een massage, een voetbad, een gezichtsmasker, het laten wassen van hun t-shirt, mogelijkheid om gsm gratis op te laden, neerploffen in de zetel, ontvangen van gekoelde (non-alcoholische) dranken, mogelijkheid tot opfrissen met deodorant, haarborstels, parfum, ontvangen van gadgets, etc.
De winnaars worden op de hoogte gebracht dat ze een kwartier op voorhand op de stand aanwezig dienen te zijn. Indien ze niet tijdig aanwezig zijn, vervalt hun recht op de experience en wordt deze voor iemand anders beschikbaar gemaakt.

De prijs is nominatief en mag in geen enkel geval worden overgedragen of doorverkocht aan een derde op straffe van annulering.

De beslissing van de organisator met betrekking tot de aanduiding van de winnaar is onherroepelijk en definitief. De organisator zal geen verdere informatie over deze wedstrijd of de prijs verstrekken.

Artikel 5

De winnaars zijn de 12 deelnemers aan de wedstrijd die op zondag 11/08 om 23.59 u. de wedstrijd- en schiftingsvraag zo juist mogelijk hebben ingevuld. Een eventueel ex aequo zal op basis van datum en uur van deelname beslist worden. De winnaar is in dat geval diegene die als eerste de vragen juist heeft beantwoord. Er kunnen maximum vier winnaars zijn met een dagticket voor dezelfde dag, i.e. maximum vier winnaars met een vrijdagticket, maximum vier winnaars met een zaterdagticket en/of maximum vier winnaars met een zondagticket. Indien bij de 12 deelnemers die de schiftingsvraag zo juist mogelijk beantwoord hebben, dit maximum overschreden wordt, zal degene die het verst van het correcte antwoord zit, geëlimineerd worden. De eerstvolgende persoon die de schiftingsvraag zo juist mogelijk beantwoord heeft, en die een Pukkelpop-ticket heeft voor een andere dag of een combiticket, zal dan als winnaar geselecteerd worden. Ethias wijst zelf de tijdsslots van de experiences toe aan de winnaars, zij kunnen hier geen voorkeur voor geven.

De winnaars worden per e-mail verwittigd op maandag 12/08/2019 en krijgen in deze mail hun gewonnen tijdsslot toegewezen. Nadat de winnaars per mail in kennis zijn gesteld, zullen zij hun prijs vóór 15/08 moeten bevestigen via een link in de mail. Zonder deze bevestiging wordt de prijs niet als ‘geclaimd’ beschouwd en kan de winnaar deze dus ook niet meer op Pukkelpop komen opeisen. In deze mail wordt de winnaar ook op de hoogte gesteld dat ze een kwartier op voorhand aanwezig moeten zijn op de stand. Ze dienen deze bevestigingsmail en hun identiteitskaart te laten zien om te bewijzen dat zij recht hebben op de experience.
Zonder antwoord binnen de gevraagde termijn of bij een vastgestelde onregelmatigheden behoudt Ethias het recht om de winst te annuleren.

Artikel 6

Ethias nv of Onoff kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor incidenten verbonden aan het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de telefoonlijnen of elk ander technisch incident.

Ethias nv of Onoff kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit een ongeval, verlies, diefstal of schade aan persoonlijke goederen die zich tijdens de activiteit zou kunnen voordoen.

Ethias nv en Onoff wijzen ook alle aansprakelijk af met betrekking tot de organisatie van het Pukkelpop-festival. Er zal door de deelnemers geen enkele schadevergoeding van Ethias kunnen worden geëist.

Ethias nv behoudt zich het recht de wedstrijd te onderbreken, te veranderen, te verlengen, of te beëindigen indien de omstandigheden dit verplichten zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd zou zijn aan de deelnemers. Ethias nv draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Ethias kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.

Artikel 7

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“RGDP”), zullen de gegevens van de deelnemers, na hun uitdrukkelijke toestemming, in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie en de verkoop van de producten van Ethias, die instaat voor de verwerking ervan. De deelnemers hebben recht tot inzage en verbetering van hun eigen gegevens. De algemene voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de organisator kunnen worden geraadpleegd op www.ethias.be/privacy
De deelnemers kunnen op ieder ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden door een gedateerde en ondertekende brief met een recto-versokopie van hun identiteitskaart te sturen naar Ethias, Data Protection Officer, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik of per e-mail naar persoonsgegevens@ethias.be


Artikel 8

Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk per post worden gestuurd ten laatste binnen de 7 werkdagen na het sluiten van de wedstrijd naar volgend adres: Ethias, dienst Sponsoring, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt. Elke klacht die buiten deze termijn of niet per post wordt ingediend, zal niet worden aanvaard.